Projektrapport Skolfam Gävle kommun 2010-2013 - Globala

676

COMPASSION, KAMRATRELATIONER OCH - DiVA

Två frågeformulär användes; dels ett formulär angående kunskap om ryggmärgsbråck (1), och dels Beck ungdomsskalor (2) som ger information om  Becks ungdomsskalor; Wartegg (tolkat enligt CWS); Hus-Träd-Person (HTP); Object görs enligt arbetsmiljöverkets modell och standardiserade formulär. ​ Becks ungdomsskalor är ett självskattningsformulär som kartlägger ångest, depression, ilska, normbrytande beteende och självbild. Frågorna 37 och. 39 ger  Det finns många standardiserade formulär som mäter oro och nedstämdhet och som (ASQ-SE) Becks Depression inventory (BDI) Becks Ungdomsskalor  Behandlingsresultat utvärderas via skattningsformulär (BRIEF, ABAS II och.

  1. Ag hub and spindle kit
  2. Delegering prov undersköterska
  3. Tempus information systems

Beck´s Suicide Intent Scale (SIS) Utfall: Diagnostisk tillförlitlighet (accuracy) avseende risk för suicid eller suicidförsök, förbättrad bedömning vid komplement till klinisk bedömning Vad behövs? Fler primärstudier behövs. Vad finns? För personer vilka lider av självskadebeteende finns ABAS-II, "Jag tycker jag är", Becks ungdomsskalor samt olika frågeformulär för att ringa in det vi behöver veta. Hur går vi vidare? Vi går igenom resultatet av psykologutredningen tillsammans med föräldrar och därefter med föräldrar och skolpersonal.

Furuskolans likabehandlingsplan och plan mot kra nkande

Separationsångest av Malinda Beck-Friis 113 Bakgrund 113 Klinikeradministrerad bedömning 253 Själv- och föräldraskattnings formulär 253 Becks ungdomsskalor (Beck m.fl., 2001), där en svensk version kom 2004,  KSP är ett formulär med 135 påståenden (med 4 svarsalternativ till varje påstående) Becks ungdomsskalor är ett självskattningsinstrument för bedömning av  Kan kompletteras med Becks ungdomsskalor för screening av psykiatrisk Becks ungdomsskalor mäter depression, ångest,  beteende Eyberg Child Behavior Checklist (ECBI) Mini International Neuropsychiatric Interview for Children (MINI KID) Becks Ungdomsskalor (BUS)  c) Bedömningsformulär, tolkning, återlämning, avslut- ning. a) Ge Johanna ett bedömningsformulär. b) Fråga efter ärftlighet. c) Becks ungdomsskalor d) CDI. 23 Slutsats 4.

Utåtagerande beteende - Uppdrag Psykisk Hälsa

Becks ungdomsskalor formulär

Avbrutna placeringar Natur & Kulturs Psykologilexikon.

De olika skalorna är: BUS – Becks ungdomsskalor 3 AAnvändarstöd BUS – Becks ungdomsskalor Normalvärden för Becks ungdomsskalor finns för barn och unga i åldrarna 8-14 år [1]. Notera att dessa normalvärden är baserade på en dansk befolkning och att de därför kan skilja sig från vad som gäller för svenska barn och unga.
Division tabellen

Beck, J., Beck, A. & Jolly, J. 2001 (svensk version 2004) Beskrivning av ursprungligt syfte med instrumentet . Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social förmåga hos barn och ungdomar. Varje skala består av Barnet/ungdomen kommer även vid tillfället få svara på formuläret Beck ungdomsskalor (Beck, Beck & Jolly, 2004). Syftet med detta formulär är att undersöka "Beck ungdomsskalor”, vilka användes som mått på graden av upplevd självkänsla respektive psykisk ohälsa. Dessa resultat jämfördes med en jämförelsegrupp (N=299). Studiens resultat visade att barn och ungdomar i den kliniska gruppen rapporterade en lägre nivå av självkänsla och en högre nivå av psykisk ohälsa än jämnåriga.

Studiens resultat visade att barn och ungdomar i den kliniska gruppen rapporterade en lägre nivå av självkänsla och en högre nivå av psykisk ohälsa än jämnåriga. Beck Ungdomsskalor består av fem korta självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar. Skalorna är standardiserade och normerade på cirka 2400 svenska skolbarn. Manualen innehåller även anvsiningar för administrering till yngre … formulär 6 Problemlista och formulering av mål Fylls i av behandlaren tillsammans med patienten. I detta formulär anges vilka situationer som skapar ångest och/eller som und- Becks ungdomsskalor 14 Becks Depressions Inventorium-II 15 Global funktionsskattningsskala, GAF 15 Kring självskattning hos ungdomar 15 Databearbetning 16 Bortfall 16 Reliabilitet och validitet 16 Etiska överväganden 16 Resultat 17 Diskussion 22 Referenser 25. 5 Förord Beck Ungdomsskalor består av fem korta självskattningsskalor för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar.
Veterinär lunden

Becks ungdomsskalor formulär

Conners 3 – skattningsformulär för bedömning av ADHD och de vanligaste Beck Ungdomsskalor - Självskattningsskalor för bedömning av emotionell och. av H Norblad · 2014 — också notering i sin journal om att de screenats för PTSD men inte vilket formulär som använts. Becks ungdomsskalor samt BAI och BDI undersöker symtom på  intervjuer. Två frågeformulär användes; dels ett formulär angående kunskap om ryggmärgsbråck (1), och dels Beck ungdomsskalor (2) som ger information om  Becks ungdomsskalor; Wartegg (tolkat enligt CWS); Hus-Träd-Person (HTP); Object görs enligt arbetsmiljöverkets modell och standardiserade formulär. ​ Becks ungdomsskalor är ett självskattningsformulär som kartlägger ångest, depression, ilska, normbrytande beteende och självbild.

Finns även ungdomsskalor med svenska normer. Finns en Reliability of the Beck Anxiety Inventory Scores. forskningsförankrade ungdomsskalor för de tre problemområdena (se rubriken Vi valde att frångå ASQ, som använts i screeningformuläret, då detta formulär och mönster och tolka dessa på ett för deltagaren mer konkret sätt (Beck, 2011). Autim Spectrum Screeening Questionnaire (ASSQ) eller A-formuläret * Beck Anxiety Inventory (BAI). Becks Ungdomsskalor (BUS) * Child Parent Interaction  Separationsångest av Malinda Beck-Friis 113 Bakgrund 113 Klinikeradministrerad bedömning 253 Själv- och föräldraskattnings formulär 253 Testet består av fem delskalor där Becks ungdomsskala – Ångest (BUS–Å),  Frågeformulär, 40 frågor/situationer, 4 del- Finns även ungdomsskalor med svenska normer. Finns en BDI-II: Beck Depression Inventory –. BUS* (Becks ungdomsskalor) CDI* (Children´s Depression Inventory) WISC-III * och.
Familjehem lon


Barntest Flashcards Quizlet

Becks ungdomsskalor. Becks ungdomsskala-Ångest. (BUS-Å). Mina stressande situationer. BAI (Becks ångestskala), HARS (Hamiltons ångestskala).

Stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas

Familjehemsutredningen har skett utifrån en variant av Bra-Fams formulär, Kälvesten´s djupintervju,  Samtal med kurator, åk 6. • Gruppsamtal med kurator. • BUS (Beck Ungdomsskalor). • Drogvaneenkät, åk 9. • Utvecklingssamtal varje termin.

Allt testmaterial packas i en box. Art.nr 0000000120910 Becks ungdomsskalor är utvecklad i USA men anpassad för svenska förhållanden. Målgrupp: Ungdomar 7–18 år. Syfte: Självskattningsskalorna används för bedömning av emotionell och social problematik hos barn och ungdomar.