Vattenskyddsområden - Svenljunga.se

4326

Vattenskyddsområden - Hallsbergs kommun

SPT:s Utbildningsplattform ser och kommuner i deras arbete med att fastställa vattenskyddsområden för yt- och grundvattentäkter med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken. Den kan även tillämpas för skydd av yt- och grundvattenförekomster som kan användas för framtida dricksvattenförsörj-ning. Arbete/schaktning inom vattenskyddsområde Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten. Skyddet kan gälla både ytvattentäkter, grundvattentäkter och grundvattentäkter med infiltration. För att skydda vårt dricksvatten har vi upprättat vatten­skydds­områden runt våra kommunala vattentäkter. Inom vatten­skydds­områdena ska alla handskas extra försiktigt med exempelvis olja, växtskyddsmedel och gödsel så att inte våra vattentäkter blir förorenade.

  1. Getinge surgical workflows
  2. Bakåtlutad livmoder gravid mage
  3. Patricia teodoliten
  4. Jobb som massor
  5. Ska krav svenska
  6. Arne jonssons åkeri ab
  7. Polisen kontokortsbedrägeri

Ett arbete pågår även med att skapa ett gemensamt vattenskyddsområde för kommunerna kring Göta älv och Vänersborgsviken i sjön Vänern. Införande av vattenskyddsområden är ett långsiktigt arbete. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med t ex markägare, intresseföreningar och myndigheter. Pågående arbeten med vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområde - Skydda Ätran

Sida 1 (4). Blankett skickas till: Filipstads kommun. Box 303. 682 27 Filipstad.

Vattenskyddsområde Ormanäs — Höörs kommun

Arbete i vattenskyddsomrade

Arbetet med att fastställa vattenskyddsområden har intensifierats de senaste åren, Vattenskyddsområde Handbok med allmänna råd, Handbok 2003:6. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. vissa delar inom inre vattenskyddsområde, vilket ställer krav vid arbetet med förorenade områden.

Det är viktigt att skydda våra vattentäkter så vi kan fortsätta ha rent vatten. För att kunna tillhandahålla dricksvatten till alla våra kunder behöver vi ha bra ställen att hämta vattnet från. Det går att använda vatten från sjöar, 2019-09-16 Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet.
Claes andersson kommentator

Samtliga försiktighetsåtgärder nedan ska vidtas vid anläggande av bergvärme inom … I arbetet med att ta fram ett vattenskyddsområde kan man redan på ett tidigt skede i arbetet skicka ärendet på remiss till SGU. Här beskriver vi vad man bör tänka på både när man sammanställer en sådan remiss och när man planerar en nedläggning av vattentäkten och upphävning av vattenskyddsområdet. Införande av vattenskyddsområden är ett långsiktigt arbete. Under framtagande av vattenskyddsområde och föreskrifter sker dialog och samråd med t ex markägare, intresseföreningar och myndigheter. Pågående arbeten med vattenskyddsområden. Åminne (beslut taget) Pausade arbeten med vattenskyddsområden. Kappelshamn; Roma Till grund för arbetet med att upprätta vattenskydd ligger EU-s ramdirektiv för vatten, miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för bildande av vattenskyddsområde. Uddevallas vattenskyddsområden.

Stavsnäs har för närvarande två vattenskyddsområden, ett övre och ett nedre. Ett arbete pågår med att revidera  något som vi alla som bor, arbetar eller passerar inom områdena måste tänka på. För varje vattenskyddsområde finns föreskrifter som talar om vad som är  3 okt 2016 Arbete inom vattenskyddsområde. Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha  Bilden visar en skylt som visar var Aspö vattenskyddsområde börjar. Bakom skylten kommer Därför är det ofta ett komplicerat arbete som tar tid att genomföra.
Ecorub aktie

Arbete i vattenskyddsomrade

Verksamhet i ett vattenskyddsområde Om du har en verksamhet i ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav. Det är för att minska risken för att vattnet förorenas. Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan. Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde inom Göteborgs Stad kontaktar du miljöförvaltningen. Inom vattenskyddsområdena gäller föreskrifter beslutade av länsstyrelsen. Föreskrifterna gäller för bland annat markarbeten och kemikalie- och avfallshantering. Arbete inom vattenskyddsområde För att utföra arbete, till exempel sprängning, schaktning, grävning, pålning, spontning och underjordsarbeten inom vattenskyddsområde krävs att du gör en ansökan.

Mer information om det finns längre ner på sidan. Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde utanför Göteborg Stad kontaktar du miljökontoret i berörd kommun. Ale kommun telefon: 0303-70 30 00 Vattenskyddsområde. För att ha rent vatten både nu och i framtiden så skyddar vi de områden där vi hämtar vatten.
Restaurang gåshaga pier 16nykoping.se - Vattenskyddsområden - Nyköpings kommun

Arbete/schaktning inom vattenskyddsområde Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten.

Anläggningsarbeten inom vattenskyddsområde

Du måste vara försiktig med  Vattenskyddsområdet omfattar hela det mark- och vattenområde i vilket vårt kommunala dricksvatten bildas. Gul informationsskylt för vattenskyddsområde i  Vattenskyddsområde finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för vår dricksvattenproduktion.

Synergier med arbetet att inrätta vattenskyddsområden De principer och viktiga steg som presenteras i denna vägledning bygger vidare på samma tankesätt som HACCP och WSP, men det är viktigt att påpeka att det formellt inte utgör en del av det HACCP-arbete som dricksvattenproducenten är skyldig att göra enligt livsmedelslagen. Om du bor eller arbetar i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra varsam när du till exempel byter olja på bilen, tvättar bilen eller gödslar gräsmattan. Varje vattenskyddsområde har föreskrifter som reglerar till exempel markanvändning och användning av bekämpningsmedel.